תפריט סגור

תנאי שימוש

תנאי השימוש  (להלן: "תנאי השימוש") מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסים לכלל המינים כאחד.

בתנאי השימוש משמעות המילה "שימוש" על הטיותיה השונות, תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או השארת פרטים באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. העושה שימוש באתר, ייקרא בתנאי השימוש – "משתמש".

השימוש באתר וטרינרתלאביב.com (להלן: "האתר" או "וטרינרתלאביב.com"),כפוף לתנאי השימוש המפורטים ומהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלו. לאתר שמורה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, שינויים אלו יחייבו את המשתמש מרגע פרסומם באתר וללא צורך במסירת הודעה על השינויים האמורים. על אף האמור, וטרינרתלאביב.com תפרסם באתר האינטרנט שלה את העדכונים והשינויים שיחולו (ככל ויחולו) בתנאי השימוש.

מובהר בזאת, כי ללא הסכמה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר וטרינרתלאביב.com  לכל מטרה שהיא.

תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין וטרינרתלאביב.com לבין כל אדם אשר משתמש באתר במישרין או בעקיפין, לרבות שימוש באתר וטרינרתלאביב.com ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר. וטרינרתלאביב.com תהא רשאית לשנות לעיתים את מבנה האתר, מראהו ו/או היקפם וזמינותם של השירותים ו/או כל היבט אחר הכרוך בהםוטרינרתלאביב.com תוכל לעשות את כל השינויים הנ"ל ללא צורך במתן הודעה למשתמש מראש.

בהתחשב באופי ובאופן שבו האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים מתרחשים, מטבעם, יתכן והשינויים יגרמו לתקלות כלשהן. מוסכם בזה כי למשתמש לא תהיה טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי וטרינרתלאביב.com ו/ או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אשר יתרחשו בשל שינויים אלו. וטרינרתלאביב.com תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה אשר מאפשרות סיפוק שירותים למשתמשים. מובהר כי וטרינרתלאביב.com איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

למען הסר ספקוטרינרתלאביב.com איננה חברה אשר מעסיקה אנשי מקצוע בתחום, האתר הינו זירת מידע מקוונת המחברת בין מבקרים שזקוקים לשירות בתחום ומחפשים ספק בקרבת אזור מגוריהם.
הטלפון הוירטואלי שמופיע באתר מפנה למפרסמים באתר,השירות\יעוץ או כל מוצר דומה שקיבלתם מספק שמפורסם  באתר האחריות על הספק בלבד. לאתר לא תהיה שום אחריות עבור השירות שקיבלתם.

משתמש אשר אינו מקבל עליו את תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן, מתבקש להפסיק לאלתר את השימוש באתר וטרינרתלאביב.com.

הגבלת אחריות

המידע ו/או התכנים ו/או השירותים אשר מוצעים באתר וטרינרתלאביב.com  מוצעים AS-IS והנהלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לתוכנם ו/או לנכונותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

כל התקשרות עם ספק\בעל מקצוע המופיע באתר נעשית במישרין מולם ובעלי האתר בשום אופן אינה צד בעסקה ואינה אחראית על השירות ועל כל נזק ישיר או עקיף שנגרם עקב ההתקשרות.

וטרינרתלאביב.com אינה אחראית לנכונותו של המידע ו/או לליקויים ו/או לשגיאות העלולים ליפול בו.

מובהר בזאת, כי וטרינרתלאביב.com אינה אחראית בגין כל נזק או הפסד אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בשל השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים. האחריות לגבי בחינת אמיתות המידע המופיע באתר ואיכותו, חלה על המשתמש בלבד.

מובהר כי ההתקשרות עם המפרסם באתר זה מבוצעת מולם בלבד ובעל האתר אינו נושא באחריות ואינו צד לעסקה. מובהר כי בעל האתר אינו אחראי על המוצרים שרכשתם או השירות שסופק לכם לרבות כל נזק ישיר או עקיף אשר נובע ממתן השירות.

אנו חוזרים ומדגישים: משתמש אשר אינו מקבל עליו את תנאי השימוש והגבלת האחריות מתבקש להפסיק לאלתר את השימוש באתר ולצאת ממנו.

וטרינרתלאביב.com לא תהיה אחראית לכל נזק אשר יגרם כתוצאה מפגמים בתקשורת- רשת האינטרנט, מפעילי תקשורת, ציוד הקצה ויישומים של המשתמש. כמו כן, וטרינרתלאביב.com  לא תהיה אחראית כלפי משתמשי האתר ו/או כלפי צדדים שלישיים בשל הפרעה בשימוש באתר, הימצאות ווירוסים ו/או תוכנות וקבצים הרסניים, בשל איכות המידע שבאתר והתאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש. וטרינרתלאביב.com לא תהיה אחראית בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהו (נזיקית, חוזית וכדומה) כלפי משתמשי האתר בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשב של המשתמש.

וטרינרתלאביב.com אינה אחראית להחלטות ו/או עסקאות אשר מבוצעות על סמך המידע הכתוב באתר. מובהר בזאת כי הלינקים (links) המוצבים באתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, עידוד, תמיכה, הסכמה או מתן חסות של וטרינרתלאביב.com. ככל שבעלי האתר וטרינרתלאביב.com תפנה את המשתמש לאתרים אחרים, הרי שהיא אינה אחראית לתוכנם.
מדפים מסויימים קיימים מחירים באתר, המחירים המופיעים אינם קבועים,  ומשתנים בין ספק לספק, בעלי האתר אינם אחריים עבור המחיר שתקבלו, המחיר יקבע מול הספק ישירות ולנו כבעלי האתר אין שום קשר לצד העסקה.

מובהר בזאת כי כל סתירה בין תוכן שיפורסם על ידי וטרינרתלאביב.com לבין תנאי השימוש, יגבר הנוסח המופיע בתנאי השימוש.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש מאשר ונותן הסכמתו לכך שאתר וטרינרתלאביב.com יבצע פיקוח ממוחשב על שימושו בשירותים, לרבות באמצעות "cookies" ואמצעים דומים, ותשתמש במידע למען בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמורוטרינרתלאביב.com תהיה רשאית:

למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים לטובתוטרינרתלאביב.com.

למסור את פרטי המשתמשים לאחר או לאחרים ע"פ סמכות שבדין.

שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר בקשר למשתמש לצרכי וטרינרתלאביב.com.

לצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות המשתמשים.

על אף האמור,  וטרינרתלאביב.com אינה תפרסם מידע למי שאינו מורשה לכך על פי דין או על פי תנאי שימוש אלו. "מידע" מתייחס לכל רשימה או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר הנוגע אליו, כפי שמילא ברישומו ו/או כפי שמופיעים במסמכי אתר וטרינרתלאביב.com, לרבות פרטי החשבון של המשתמש באתר.

התנהגות המשתמשים באתר

וטרינרתלאביב.com שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל פרסום באתר.

מובהר כי כלל השירותים אשר מוצעים למשתמש על ידי וטרינרתלאביב.com, לרבות הגישה והשימוש בהם, מותנים בעמידה בתנאים אשר נקבעו על ידי וטרינרתלאביב.com. וטרינרתלאביב.com שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר שימוש בשירותיה ו/או באתר האינטרנט עקב אי עמידה בתנאים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר, בכל אופן שהוא, ככל שאינם על דרך של צפייה רגילה במודעה, ככל משתמש סביר. בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או אחר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל תוכן המצוי באתר.

המשתמש מתחייב בזאת שלא לבצע כל פעולה שתהא בה כדי לייצר עומס על מערכות האתר ו/או שרתיו ו/או להתערב ו/או להפריע לדרך הפעולה הרגילה של האתר ושירותיו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

וטרינרתלאביב.com תהיה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, לרבות עיצובו ותוכנו הכולל טקסטים, source code, גרפיקה וכל חומר אחר הכלול באתר. למען הסר ספק, כל המידע והתוכן המוצגים באתר זה שייכים בבלעדיות להנהלת האתר ואין לבצע בהם שימוש לרבות העתקה, שידור, מכירה, ביצוע שימוש מסחרי כלשהו בתוכן, שיכפול, הפצה או הצגה בפומבי ללא אישור מפורש בכתב ממנה.

אבטחת מידע

וטרינרתלאביב.com פועלת לאבטח את המידע המצוי באתר ובכלל זאת, המידע שהוזן על ידי המשתמשים ונצבר בשרתי האתר.

ואולם, וטרינרתלאביב.com אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה שאינה חוקית וללא הרשאה למערכותיה, אשר תוביל לאובדן הנתונים ו/או לחשיפת המידע לגורמים שאינם מורשים.

המשתמש מאשר כי ככל ותתבצע חדירה שאינה חוקית, לאתר וטרינרתלאביב.com ו/או למי שפועל מטעמה, לא תהא כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם ו/או עשוי להיגרם בשל כך.

תחולת הדין

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר.

הנהלת האתר – חברת סמפרוס בע"מ ח.פ. 515265106.
ליצירת קשר עם בעלי האתר – semprosltd@gmail com

דילוג לתוכן